Podsumowanie

W konferencji wzięło udział 94 uczestników, w tym 63 – z 16 jednostek naukowych (6 zagranicznych) oraz 18 uczestników reprezentujących 13 zakładów przemysłowych.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat Naukowy nad konferencją sprawował Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.

Podczas sesji plenarnych zaprezentowano 14 referatów, w tym: 7 referatów, których autorami byli naukowcy reprezentujący 6 zagranicznych instytucji nauki oraz 7 referatów, których autorami byli naukowcy z 5 krajowych instytucji naukowych.

Obecnych było wielu znakomitych gości – wybitnych naukowców z kraju i zagranicy.

Obradom konferencyjnym towarzyszyły ożywione dyskusje oraz bezpośrednie rozmowy i spotkania kuluarowe, służące budowaniu i umacnianiu więzi przedstawicieli nauki i gospodarki.

Sesja plenarna pt. Advanced metal forming technologies – Demonstrator+, związana
z realizacją projektu EXALU5000  pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx”., poprzedzona została zwiedzaniem Zakładu Produkcyjnego Albartos Aluminium Sp. z o.o. w Wałczu. Innowacyjna firma Albatros Aluminium Sp. z o.o. to producent światowej klasy profili aluminiowych, wykorzystujący w produkcji najnowocześniejszą w skali światowej linię technologiczną oraz stopy lean aluminium. Uczestnicy konferencji przejechali autokarem z Mierzęcina do Wałcza, a następnie w podgrupach zwiedzali zakład, zapoznając się ze szczegółami dotyczącymi technologii i maszyn stosowanych przy produkcji profili aluminiowych oraz z występującymi problemami technicznymi.

Wydarzeniami towarzyszącymi obradom konferencji były: koncert kameralny w wykonaniu sopranistki Kseni Shaushyshvili przy akompaniamencie pianistki Kingi Mikołajczak oraz uroczysta kolacja, które odbyły się po zakończeniu obrad w pierwszym dniu konferencji.

W drugim dniu konferencji w godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta Sesja związana z Jubileuszem 50-lecia pracy w Instytucie Obróbki Plastycznej prof. Leopolda Berkowskiego. Prof. dr hab. inż. Leopold Berkowski jest wybitnym naukowcem w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej (metaloznawstwo i obróbka cieplna), autorem licznych publikacji oraz prac naukowych i badawczych, z których wiele zostało wdrożonych do praktyki przemysłowej. Jest promotorem prac doktorskich, recenzentem książek i skryptów, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego do awansu na stanowiska naukowe lub do tytułu naukowego. W Instytucie Obróbki Plastycznej pracuje od 1965 r. Od 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali”. Od 1986 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej (w latach 1991–1995 – jej Przewodniczącym, a od 2012 r. do dzisiaj  – Zastępcą Przewodniczącego). Na uroczystą sesję przybyli specjalni goście – dawni i obecni współpracownicy, przyjaciele i rodzina prof. Berkowskiego. Sylwetkę Jubilata, ciekawsze fakty z życia prywatnego i zawodowego, dokonania naukowe oraz zasługi dla Instytutu i nauki polskiej przedstawiła Dyrektor Instytutu prof. Hanna Wiśniewska-Weinert. Jubilat natomiast, z wdzięcznością i uznaniem przypomniał osoby, które odegrały znaczącą rolę w jego życiu i karierze naukowej, od lat dzieciństwa do chwili obecnej. Były wspomnienia o jubilacie m.in. prof. Leszka Dobrzańskiego, prof. Jerzego Pacyny, prof. Stefana Szczepanika, gratulacje i życzenia od uczestników konferencji. W imieniu pracowników Instytutu gratulacje i życzenia złożyli Dyrektor Instytutu prof. Hanna Wiśniewska-Weinert wraz z Zastępcami Dyrektora – dr. inż. Jackiem Borowskim oraz dr. inż. Stanisławem Ziółkiewiczem; w imieniu Redakcji czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali” – Redaktor Naczelny prof. Włodzimierz Bochniak.

Po uroczystości jubileuszowej odbyła się Sesja posterowa oraz równolegle – Spotkanie projektowe partnerów projektu EXALU5000.

W ramach sesji posterowej na 22 posterach przedstawiono rezultaty prowadzonych prac badawczych, głównie w ramach projektów, w Instytucie Obróbki Plastycznej oraz w innych instytucjach naukowych.

Zaprezentowano następujące postery:

 • Badanie możliwości walcowania wyciskanych profili ze stopu aluminium () – Borowski, G. Płaczek, D. Andrzejewski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Badania odkształcalności stopów AlMg w procesie wyciskania (Research on AlMg alloys deformability during extrusion process Dziki, D. Leśniak, J. Richert, J. Zasadziński, W. Libura – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, B. Płonka – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie, H. Jurczak – Albatros Aluminium Sp. z o.o.  Poznań,
 • Badania podatności stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego (Research on susceptibility of AlMg alloys for extrusion welding) – Wassermann, D. Leśniak, M. Richert, B. Leszczyńska-Madej, M. Dziki, K. Zaborowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, H. Jurczak – Albatros Aluminium Sp. z o.o.  Poznań,
 • Biodegradowalne stopy – MgCa (Biodegradable alloys – Mg – Ca) – Boczkal, M. Lech-Grega, M. Karaś, D. Kapinos, B. Płonka, P. Korczak, W. Szymański – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie
 • HypOrth – Nowe rozwiązania w opracowaniu hipoalegicznego materiału na implanty ortopedyczne: kroki ku spersonalizowanej medycynie (HypOrth – New approaches in the development of hypoallergenic implant material in orthopaedics: steps to personalised medicine) – Mróz, M. Ignatev – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, C. Lohmann – Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Niemcy,
 • Innowacyjna linia do walcowania na zimno płaskowników o określonych właściwościach (Innovative line for cold rolling of flat bars with predetermined properties) – Pieszak, T. Gądek – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Korozja elektrochemiczna drutów stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej (Electrochemical corrosion of wires used in maxillo-facial surgery) – Przondziono, M. Tkocz, M. Wojciechowski, J. Mendala – Politechnika Śląska, Katowice, W. Walke – Politechnika Śląska, Zabrze,
 • Laserowa obróbka powierzchniowa miedzi (Laser surface treatment of copper) – Domagała-Dubiel, Z. Rdzawski, W. Głuchowski – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, D. Janicki – Politechnika Śląska, Gliwice,
 • Ocena stopnia zużycia materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych heterofazowymi cząstkami niemetalicznymi (Evaluation of the degree of wear of copper-based composite materials reinforced with heterophasic non-metallic particles) – Juszczyk, J. Kulasa, W. Malec, Ł.J. Wierzbicki, B. Cwolek – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
 • Plastometryczne badania własności reologicznych stopów AlMg 5754, 5083, 5019 oraz 5XXX z przeznaczeniem do modelowania numerycznego procesu wyciskania (Plastometric testing of rheological properties of 5754, 5083, 5019 and 5XXX aluminium alloy for the purpose of numerical modeling extrusion process) – Sawicki, H. Dyja, A. Kawałek, K. Laber, M. Knapiński – Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
 • Przerabiane plastycznie stopy MgYCa z dodatkiem Zn (Wrought alloys MgYCa with the addition of Zn) – S. Boczkal, M. Lech-Grega, W. Szymański, B. Płonka, P. Korczak, D. Kapinos – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie,
 • Przeróbka plastyczna wysokowytrzymałych stopów Mg na drodze wyciskania i kucia (Study of plastic working of high strength Mg alloys through extrusion and forging) – Płonka, K. Remsak, M. Rajda, P. Korczak – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie,
 • Rozwój technologii SPS w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej – PILOTMANU (Development of SPS technologies in the frame of EU PILOTMANU Project) – Garbiec, M. Lijewski, V. Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Stopy CuTi o wysokich własnościach wytrzymałościowych (CuTi alloys of high mechanical properties) – Głuchowski, Z. Rdzawski, J. Domagała-Dubiel – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
 • Stopy o drobnoziarnistej strukturze otrzymywane metodą KOBO (Alloys of fine-grained structure obtained by the KOBO extrusion method) – Kulasa, W. Malec, B. Juszczyk, Ł.J. Wierzbicki, B. Cwolek – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
 • Walcarka laboratoryjna zmodernizowana w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii recyklingu poprodukcyjnych odpadów taśmy stalowej” (Laboratory rolling mill modernized within the project, “Elaboration and implementation of the technology of recycling steel strip wastes”) – Rozmysłowicz, T. Gądek – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Właściwości połączeń spawanych profili ze stopów aluminium serii 5XXX i 6063 wykonanych metodą TIG (Properties of welded profiles of aluminium alloys series 5XXX and 6063 madeby the TIG method) – HeydukInstytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Wpływ obróbki cieplnej połączonej z intensywnym odkształceniem plastycznym na strukturę i własności mechaniczne stopu Al-Mg (The effect of heat treatment combined with SPD processing on the structure and mechanical properties of Al-Mg alloy) – Tański – Politechnika Śląska, Gliwice,
 • Wpływ parametrów oraz schematu odkształcenia na naprężenie uplastyczniające trudno odkształcalnego stopu aluminium 5XXX (Influence of the parameters and strain state on the flow stress of 5XXX hard-deformed aluminum alloy) – Laber, H. Dyja, A. Kawałek, S. Sawicki, M. Knapiński – Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
 • Wprowadzanie cząstek smarów stałych na powierzchnie współpracujących tribologicznie części pracujących w podwyższonych temperaturach HIGRAPH (Introducing particles of solid lubricant onto surface of friction parts engineered for high temperature applications HIGRAPH) – Lijewski, V. Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Wytrzymałość zmęczeniowa wyciskanych profili stopów serii 5xxx (Fatigue strength of extruded aluminum profiles of the 5xxx series) – Borowski, D. Andrzejewski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Wytworzenie dokumentacji planowo-projektowej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów AlMg (Developing the design documentation of technology of extrusion the profiles made of hard-deformable AlMg alloys) – Wielowiejska-Giertuga, J. Sulej-Chojnacka, J. Borowski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,

Wydano materiały konferencyjne, streszczenia w referatów i posterów prezentowanych podczas konferencji.

Wybrane teksty referatów, po przejściu procedury recenzowania czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali” (ISSN 0867-2628), zostały zakwalifikowane do druku w zeszytach 3 i 4 czasopisma (Rocznik 2016 vol. XXVII).

Za zaproszenie na konferencję podziękowali m.in.:

 • Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak (pdf)
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju Izabela Żmudka (pdf)

 

Zapraszamy do galerii.