Kontech 2016

W dniach 21–23 września 2016 r. w Pałacu Mierzęcin (k. Dobiegniewa w woj. lubuskim) Instytut Obróbki Plastycznej zorganizował XXI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS.

W konferencji wzięło udział 94 uczestników, w tym 63 – z 16 jednostek naukowych (6 zagranicznych) oraz 18 uczestników reprezentujących 13 zakładów przemysłowych.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat Naukowy sprawował Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:

Prof. Stanisław Legutko                      Politechnika Poznańska, Poznań

                                                                 Przewodniczący

Prof. Hanna Wiśniewska-Weinert   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

                                                                 Zastępca przewodniczącego

Prof. Leopold Berkowski                    Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leszek Blacha                             Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Włodzimierz Bochniak             Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leszek A. Dobrzański                Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Henryk Dyja                                Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Prof. Monika Gierzyńska-Dolna       Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Zbigniew Gronostajski              Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. Franciszek Grosman                 Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Eugeniusz Hadasik                    Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Marek Hetmańczyk                   Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Mikhail Ignatev                           Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Mieczysław Jurczyk                   Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Jiří Kliber                                     VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czechy

Prof. Leszek Klimek                            Politechnika Łódzka, Łódź

Prof. Andrzej Kocańda                       Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Andrzej Korbel                           Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Alexander Laptev                       Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute for Energy and Climate

                                                                 Research, Jülich, Germany

Prof. Volf Leshchynsky                       Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Dariusz Leśniak                          Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Małgorzata Lewandowska        Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Wojciech Libura                         Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Jerzy Łabaj                                   Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Roman Maev                               University of Windsor, Windsor, Kanada

Prof. Bogusław Major                          Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra

                                                                 Krupkowskiego PAN, Kraków

Prof. Jarosław Mizera                          Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Zbigniew Pater                            Politechnika Lubelska, Lublin

Prof. Maciej Pietrzyk                           Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Maria Richert                              Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Stanislav Rusz                             VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic

Prof. Wolfram Scharff                         IfU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy

Prof. Stefan Szczepanik                       Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Wojciech Szkliniarz                  Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Zbigniew Śmieszek                    Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Prof. Michał Wieczorowski               Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Mykhaylo V. Zagirnyak            Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University,

                                                                 Kremenchuk, Ukraina

Prof. Józef Zasadziński                       Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Paweł Zięba                                 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra

                                                                 Krupkowskiego PAN, Kraków

Celem Konferencji było podnoszenie innowacyjności i rozwój polskiej gospodarki, poprzez integrację i współpracę środowiska nauki i przemysłu na rzecz gospodarki, a także promocję osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań Instytutu Obróbki Plastycznej oraz nauki światowej w zakresie specjalizacji Instytutu (pozahutniczej obróbki plastycznej, inżynierii materiałowej i dziedzin związanych).

Problematyka konferencji obejmowała zagadnienia inżynierii materiałowej w tym: obróbkę objętościową, obróbkę blach, technologie kształtowania części z materiałów proszkowych, nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne stosowane w przemyśle, zaawansowane technologie przemysłowe i nanotechnologie.

W programie konferencji znalazły się: w pierwszym dniu konferencji sesje plenarne pt. Advanced engineering materials and investigation of them. Part A and Part B (Zaawansowane materiały inżynierskie i ich badania. Część A i Część B) oraz w drugim dniu – sesja plenarna pt. Advanced metal forming technologies – Demonstrator+ (Zaawansowane technologie obróbki plastycznej), związana z realizacją projektu EXALU5000 pt.„Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx”.

autokarem przejechali z Mierzęcina do Wałcza, a następnie w podgrupach zwiedzali zakład, zapoznając się ze szczegółami dotyczącymi technologii i maszyn stosowanych przy produkcji profili aluminiowych oraz z występującymi problemami.

Wydarzeniami towarzyszącymi obradom konferencji były: koncert kameralny w wykonaniu sopranistki Kseni Shaushyshvili przy akompaniamencie pianistki Kingi Mikołajczak oraz uroczysta kolacja, które odbyły się po zakończeniu obrad w pierwszym dniu konferencji.

W drugim dniu konferencji w godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta Sesja związana z Jubileuszem 50-lecia pracy w Instytucie Obróbki Plastycznej prof. Leopolda Berkowskiego. Na uroczystość przybyli specjalni gości – dawni i obecni współpracownicy, przyjaciele i rodzina prof. Berkowskiego. Sylwetkę Jubilata, ciekawsze fakty z życia prywatnego i zawodowego, dokonania naukowe oraz zasługi dla Instytutu i nauki polskiej przedstawiła dyrektor Instytutu prof. Hanna Wiśniewska-Weinert. Jubilat natomiast, z wdzięcznością i uznaniem przypomniał osoby, które odegrały znaczącą rolę w jego życiu i karierze naukowej, od lat dzieciństwa do chwili obecnej. Były wspomnienia o jubilacie m.in. prof. Leszka Dobrzańskiego, prof. Jerzego Pacyny, prof. Stefana Szczepanika, gratulacje i życzenia od uczestników konferencji. W imieniu pracowników Instytutu gratulacje i życzenia złożyli Dyrektor Instytutu prof. Hanna Wiśniewska-Weinert wraz z Zastępcami Dyrektora – dr. inż. Jackiem Borowskim i dr. inż. Stanisławem Ziółkiewiczem; w imieniu Redakcji czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali” – Redaktor Naczelny prof. Włodzimierz Bochniak.

Prof. dr hab. inż. Leopold Berkowski jest wybitnym naukowcem w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej (metaloznawstwo i obróbka cieplna), autorem licznych publikacji oraz prac naukowych i badawczych, wielu wdrożonych w praktyce przemysłowej. Jest promotorem prac doktorskich, recenzentem książek i skryptów, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego do awansu na stanowiska naukowe lub do tytułu naukowego. W Instytucie Obróbki Plastycznej pracuje od 1965 r. Od 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Z-cy Redaktora Naczelnego czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali”. Od 1986 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej (w latach 1991–1995 – jej Przewodniczącym, a od 2012 r. do chwili obecnej – Z-cą Przewodniczącego).

Po uroczystości jubileuszowej odbyła się Sesja posterowa oraz równolegle – Spotkanie projektowe partnerów projektu EXALU5000.

Podczas sesji plenarnych zaprezentowano 14 referatów, w tym: 7 referatów, których autorami byli naukowcy reprezentujący 6 zagranicznych instytucji nauki oraz 7 referatów, których autorami byli naukowcy z 5 krajowych instytucji naukowych.

Wygłoszono następujące referaty:

 • Wpływ parametrów narzędzia kształtującego na rozdrobnienie ziarna metali nieżelaznych w procesie SPD (Influence of the forming tool parameters on the grain refinement in non-ferrous metals by SPD process) – prof. Stanislav Rusz VŠB – Technical University of Ostrava, Czechy,
 • Nowoczesne metody i wyposażenie do optycznej kontroli procesów plazmowych (Modern methods and equipment for optical process control of plasma processes) – prof. Wolfram Scharff, IfU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy,
 • Badanie diagnostycznego ultradźwiękowego obrazowania: nowa generacja techniki wysokorozdzielczego obrazowania akustycznego do charakterystyki materiału i NDT w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym (Ultrasonic diagnostic imaging research: New generation of high resolution acoustical imaging technique for material characterization and NDT in automotive and aircraft manufacturing) – prof. Roman Maev – University of Windsor, Kanada,
 • Modelowanie jako narzędzie do zrozumienia i doskonalenia techniki iskrowego spiekania plazmowego (Modeling as a tool for understanding and improvement of Spark Plasma Sintering technique) – prof. Alexander Laptev – Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute of Energy and Climate Research, Jülich, Niemcy,
 • Mapa procesu obróbki stali chromowej P91 o zawartości 9% Cr (Processing map of 9% Chromium Steel P91) –prof. Jiří Kliber – VŠB – Technical University of Ostrava, Czechy,
 • Opracowanie nowego cementytowego węglika WC-CrFe spiekanego metodą FAST (Development of a new WC-CrFe cemented carbide processed by field-assisted sintering techniques) – dr eng. Andrea García-Junceda – IMDEA Materials Institute, Madrid Institute for Advanced Studies of Materials, Madrid, Hiszpania,
 • Materiałowe i technologiczne kierunki rozwoju w przetwórstwie proszków metali (Materials and technologies developments in the processing of PM materials) – prof. Stefan Szczepanik – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Zaawansowane technologie kucia i spiekania proszków w wytwarzaniu części (Advanced powder forging and sintering technologies of components manufacturing) – prof. Volf Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Otrzymywanie i właściwości litych stopów na bazie magnezu o ultradrobno ziarnistej mikrostrukturze (Synthesis and properties of bulk Mg-based alloys with ultrafine grained microstructure) – Kamil Kowalski – Politechnika Poznańska, Poznań,
 • Nowe techniki i zastosowania wybuchowego odkształcania i nakładania powłok (New explosive deformation and coating techniques and applications) – prof. Mykhaylo V. Zagirnyak -Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraina,
 • Walcowanie śrubowo-klinowe (Helical-wedge rolling) – prof. Zbigniew Pater – Politechnika Lubelska, Lublin,
 • Kształtowanie blach ze stopu aluminium 7xxx  (Deformation of sheet made of 7xxx series aluminum alloy) – prof. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 • Ocena odkształcalności i zgrzewalności wysokoskładnikowych stopów AlMg w procesie wyciskania (Estimation of deformability and weldability of high-alloyed AlMg alloys in extrusion process) – prof. Józef Zasadziński – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Właściwości wytrzymałościowe wyciskanych profili ze stopów AlMg (Strength properties of extruded profiles made of AlMg alloys) – dr inż. Jacek Borowski – Instytut Obróbki Plastycznej Poznań.

W ramach sesji posterowej na 22 posterach przedstawiono rezultaty prowadzonych prac badawczych, głównie w ramach projektów, w Instytucie Obróbki Plastycznej oraz w innych instytucjach naukowych.

Zaprezentowano następujące postery:

 • Badanie możliwości walcowania wyciskanych profili ze stopu aluminium(Examination of the possibility of rolling the extruded profile of aluminum alloy) – J. Borowski, G. Płaczek, D. Andrzejewski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Badania odkształcalności stopów AlMg w procesie wyciskania(Research on AlMg alloys deformability during extrusion process M. Dziki, D. Leśniak, J. Richert, J. Zasadziński, W. Libura – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, B. Płonka – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie, H. Jurczak – Albatros Aluminium Sp. z o.o.  Poznań,
 • Badania podatności stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego(Research on susceptibility of AlMg alloys for extrusion welding) – A. Wassermann, D. Leśniak, M. Richert, B. Leszczyńska-Madej, M. Dziki, K. Zaborowski, H. Jurczak – Albatros Aluminium Sp. z o.o.  Poznań,
 • Biodegradowalne stopy – MgCa(Biodegradable alloys – Mg – Ca) – S. Boczkal, M. Lech-Grega, M. Karaś, D. Kapinos, B. Płonka, P. Korczak, W. Szymański – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie
 • HypOrth – Nowe rozwiązania w opracowaniu hipoalegicznego materiału na implanty ortopedyczne: kroki ku spersonalizowanej medycynie (HypOrth – New approaches in the development of hypoallergenic implant material in orthopaedics: steps to personalised medicine) – A. Mróz, M. Ignatev – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, C. Lohmann – Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Niemcy,
 • Innowacyjna linia do walcowania na zimno płaskowników o określonych właściwościach(Innovative line for cold rolling of flat bars with predetermined properties) – M. Pieszak, T. Gądek – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Korozja elektrochemiczna drutów stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej (Electrochemical corrosion of wires used in maxillo-facial surgery) – J. Przondziono, M. Tkocz, M. Wojciechowski, J. Mendala – Politechnika Śląska, Katowice, W. Walke – Politechnika Śląska, Zabrze,
 • Laserowa obróbka powierzchniowa miedzi (Laser surface treatment of copper) – J. Domagała-Dubiel, Z. Rdzawski, W. Głuchowski – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, D. Janicki – Politechnika Śląska, Gliwice,
 • Ocena stopnia zużycia materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych heterofazowymi cząstkami niemetalicznymi (Evaluation of the degree of wear of copper-based composite materials reinforced with heterophasic non-metallic particles) – B. Juszczyk, J. Kulasa, W. Malec, Ł.J. Wierzbicki, B. Cwolek – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
 • Plastometryczne badania własności reologicznych stopów AlMg 5754, 5083, 5019 oraz 5XXX z przeznaczeniem do modelowania numerycznego procesu wyciskania (Plastometric testing of rheological properties of 5754, 5083, 5019 and 5XXX aluminium alloy for the purpose of numerical modeling extrusion process) – S. Sawicki, H. Dyja, A. Kawałek, K. Laber, M. Knapiński – Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
 • Przerabiane plastycznie stopy MgYCa z dodatkiem Zn (Wrought alloys MgYCa with the addition of Zn) – S. Boczkal, M. Lech-Grega, W. Szymański, B. Płonka, P. Korczak, D. Kapinos – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie,
 • Przeróbka plastyczna wysokowytrzymałych stopów Mg na drodze wyciskania i kucia (Study of plastic working of high strength Mg alloys through extrusion and forging) – B. Płonka, K. Remsak, M. Rajda, P. Korczak – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie,
 • Rozwój technologii SPS w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej – PILOTMANU (Development of SPS technologies in the frame of EU PILOTMANU Project) – D. Garbiec, M. Lijewski, V. Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Stopy CuTi o wysokich własnościach wytrzymałościowych (CuTi alloys of high mechanical properties) – W. Głuchowski, Z. Rdzawski, J. Domagała-Dubiel – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
 • Stopy o drobnoziarnistej strukturze otrzymywane metodą KOBO (Alloys of fine-grained structure obtained by the KOBO extrusion method) – J. Kulasa, W. Malec, B. Juszczyk, Ł.J. Wierzbicki, B. Cwolek – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
 • Walcarka laboratoryjna zmodernizowana w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii recyklingu poprodukcyjnych odpadów taśmy stalowej” (Laboratory rolling mill modernized within the project, “Elaboration and implementation of the technology of recycling steel strip wastes”) – M. Rozmysłowicz, T. Gądek – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Właściwości połączeń spawanych profili ze stopów aluminium serii 5XXX i 6063 wykonanych metodą TIG (Properties of welded profiles of aluminium alloys series 5XXX and 6063 madeby the TIG method) – F. Heyduk – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Wpływ obróbki cieplnej połączonej z intensywnym odkształceniem plastycznym na strukturę i własności mechaniczne stopu Al-Mg (The effect of heat treatment combined with SPD processing on the structure and mechanical properties of Al-Mg alloy) – T. Tański – Politechnika Śląska, Gliwice,
 • Wpływ parametrów oraz schematu odkształcenia na naprężenie uplastyczniające trudno odkształcalnego stopu aluminium 5XXX (Influence of the parameters and strain state on the flow stress of 5XXX hard-deformed aluminum alloy) – K. Laber, H. Dyja, A. Kawałek, S. Sawicki, M. Knapiński – Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
 • Wprowadzanie cząstek smarów stałych na powierzchnie współpracujących tribologicznie części pracujących w podwyższonych temperaturach HIGRAPH (Introducing particles of solid lubricant onto surface of friction parts engineered for high temperature applications HIGRAPH) – M. Lijewski, V. Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Wytrzymałość zmęczeniowa wyciskanych profili stopów serii 5xxx (Fatigue strength of extruded aluminum profiles of the 5xxx series) –  J. Borowski, D. Andrzejewski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,
 • Wytworzenie dokumentacji planowo-projektowej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów AlMg (Developing the design documentation of technology of extrusion the profiles made of hard-deformable AlMg alloys) – A. Wielowiejska-Giertuga, J. Sulej-Chojnacka, J. Borowski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań,

Obradom konferencyjnym towarzyszyły ożywione dyskusje oraz bezpośrednie rozmowy i spotkania kuluarowe, służące budowaniu i umacnianiu więzi przedstawicieli nauki i gospodarki.

Wydano w nakładzie 100 egz. materiały konferencyjne (w j. polskim i j. angielskim), zawierające informacje o konferencji, program wydarzeń oraz streszczenia w referatów i posterów prezentowanych podczas konferencji. Wybrane teksty referatów, po przejściu procedury recenzowania czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali” (ISSN 0867-2628), zostały zakwalifikowane do druku w zeszytach 3 i 4 czasopisma (2016 vol. XXVII).

Materiały konferencyjne (pdf)